Voorwaarden | Kleyn Projectinrichter
Kleyn Projectinrichter, kantoormeubelen, projectmeubelen, Kleyn Projectmeubelen, gezonde kantoormeubelen, gezonde materialen, ergonomie, rugklachten, ergonomische bureaustoelen, rugklachten, RSI, Kleyn Fit Programma, meubels voor zorginstellingen, meubels voor bedrijfsrestaurants, cable management, interieur plan maken, facilitaire diensten, klussen op kantoor, ergonomie workshops, gezondheid op het werk, onderhoudscontract, onderhoudsklussen, verhuiswerkzaamheden, montagewerkzaamheden, XS-Collectie, geluidsabsorptie, akoestiek in kantoren, gezonde verlichting in kantoren, wachtkamerstoelen
16703
page-template-default,page,page-id-16703,theme-bridge,bridge-core-2.8.2,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KLEYN PROJECTINRICHTER VOF, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL BRABANT ONDER NUMMER 550.09.336.
Kleyn Projectinrichter VOF, hierna te noemen de ‘verkoper’. De opdrachtgever, de koper, wordt hieronder steeds aangeduid als ‘de koper’.
Artikel 1. Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de verkoper en de koper alsmede op alle (rechts)handelingen, al dan niet ter uitvoering van de overeenkomsten.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan alleen dan worden afgeweken, indien en voor zover de verkoper de afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een afwijking geldt uitsluitend voor de overeenkomsten waarop zij betrekking heeft.
1.3 De verkoper wijst uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en/of in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2 De overeenkomst tussen verkoper en koper is eerst tot stand gekomen nadat de verkoper of koper deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien verkoper met levering van de bestelling is aangevangen.
2.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging protesteert tegen de inhoud daarvan, wordt de koper geacht daarmee akkoord te gaan.
Artikel 3. Leveringstijden.
3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een uitdrukkelijke leveringsdatum of -termijn is overeengekomen, is de verkoper pas in verzuim bij niet tijdige levering, wanneer de verkoper schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij hem alsnog een redelijke om alsnog na te komen, moet worden gesteld.
3.2 Overeenkomsten betreffende levering op afroep, waarin de levertijden niet nauwkeurig zijn aangegeven of andere gegevens ontbreken, binden de verkoper pas indien de afroepen en indeling of gegevens door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld heeft de verkoper steeds het recht de koper schriftelijk te verzoeken een termijn te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn af te roepen, aan welk verzoek de koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen. De door de koper na een zodanig verzoek te noemen termijn mag een termijn van 3 maanden niet overschrijden. Geeft de koper geen gehoor aan het door de verkoper gestelde verzoek, dan is de verkoper gerechtigd om de zaken onmiddellijk in hun totaliteit te leveren.
3.4 De verkoper is gerechtigd aan de koper opslagkosten te faktureren tegen 2% per maand van de overeengekomen verkoopwaarde, indien de gekochte zaken langer dan een maand onder de verkoper blijven.
3.5 Verkoper behoudt zich het recht voor om geaccepteerde orders in gedeelten uit te leveren en te faktureren.
Artikel 4. Levering en risiko.
4.1 Indien de zaken, gereed voor aflevering, niet door de koper worden afgenomen, zijn deze vanaf dat moment voor risiko van koper en is verkoper gerechtigd deze zaken voor rekening van koper te doen opslaan en betaling te verlangen alsof levering had plaatsgevonden.
4.2 Verkoper hoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereikbaar terrein kan komen, tenzij montage van de verkochte zaken is overeengekomen.
Artikel 5. Aanvaarding en reklame.
5.1 De koper is verplicht de aan hem afgeleverde zaken, onmiddellijk na ontvangst hiervan nauwkeurig te inspekteren. De koper dient zichtbare of eenvoudig te constateren gebreken aan de zaken, alsmede verschillen tussen de afgeleverde en de op de faktuur vermelde zaken onmiddellijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan de verkoper te melden. Verborgen gebreken dient hij zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van de zaken, schriftelijk te melden.
5.2 Ten aanzien van zaken die geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt, of waarvan om welke reden dan ook geen kontrole meer kan plaatsvinden, heeft de koper geen recht op reklamering.
5.3 De verkoper accepteert retour gezonden zaken indien en voor zover zij de koper hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Indien de reklame gegrond is, zal de verkoper de geleverde zaken waarop de reklame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken herstellen dan wel vervangen.  Bijkomende verzendkosten, verpakkingskosten, voorrijkosten, loonkosten voor reparatie worden doorberekend aan de koper, naar inzien van de verkoper. Tot verdere schadevergoeding en/of tot vergoeding van indirekte schade, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade of omzetderving, en dergelijke, is verkoper nimmer verplicht.
Artikel 6. Kwaliteit en kleur.
6.1 Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de normale, gemiddelde, handelskwaliteit geleverd.
6.2 Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts bij wijze van aanduiding van de doorsnee hoedanigheid. Geringe afwijkingen in kleur, gewicht en/of afmeting zijn geoorloofd. Bij ver- en bewerking staat verkoper niet in voor de kleurechtheid en houdbaarheid van de door haar gebruikte materialen.
6.3 Geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstruktuur of finish verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
Artikel 7. Garantie.
7.1 Verkoper staat met inachtneming van het hierna bepaalde, in voor de kwaliteit en de goede werking van de door haar geleverde zaken en voor de zorgvuldige wijze van ver- en bewerking.
7.2 Iedere garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaken worden verricht c.q. aangebracht.
7.3 De garantietijd begint met een risico-overgang van het product op de klant. Een eventueel verborgen gebrek dient bij overgang direct, en binnen de betalingstermijn van de factuur, gemeld te worden door koper aan verkoper.
7.4 Verkoper biedt een garantie van 2 jaren op fabricagefouten vanaf factuurdatum bij een gebruik van maximaal 8 uren per dag. De rechten uit deze garantie kunnen niet worden overgedragen aan derden. Garantie geldt niet op verzendkosten, verpakkingskosten, voorrijkosten, loonkosten voor reparatie.
7.5 Van garantie zijn uitgesloten:
-Producten die onderhevig zijn aan een algemene slijtage.
-Schade ten gevolge van niet-doelmatig gebruik.
-Schade ten gevolge van ondeskundige behandeling of niet naleving van de gebruiksaanwijzing.
-Schade ten gevolge van extreme klimaatomstandigheden of abnormale omgevingsinvloeden, zoals vocht, zuur, et cetera.
-Schade ten gevolge van ondeskundige ingrepen of onderhoudswerkzaamheden door personen die niet door verkoper zijn geautoriseerd.
-Schade bij door de koper aangeleverde materialen en door Kleyn zijn verwerkt.
-Schade ten gevolge van door de klant gewenste afwijkingen van de standaarduitvoering van een product.
-Bij natuurlijke materialen zoals leer en hout moet het volgende in acht worden genomen. Leer is een natuurproduct. Nerven, littekens en poriën typeren de echtheid van dit materiaal. Deze typerende kenmerken kunnen geen reden tot reclamatie zijn. Hout is een natuurproduct, daarom zijn afwijkingen in kleur en in de houtstructuur niet altijd te vermijden. Dat geldt voor kleurtinten conform kleurmonsters en voor naleveringen. Deze afwijkingen kunnen geen reden voor reclamaties zijn.
-Garantie-aanvraag zonder het kunnen overleggen van een factuur van verkoper
7.6 Elke vorm van garantie vervalt bij niet-tijdige betaling van de betreffende factuur.
Artikel 8. Overmacht.
Werkstaking, uitsluiting, brand, machinedefekt, oorlog, oproer, niet (tijdige) dan wel niet deugdelijke ontvangst van de zaken van onze leveranciers, geven de verkoper het recht de leveringstermijn naar omstandigheden te verlengen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1 De eigendom van alle door de verkoper aan de koper verkochte zaken blijft bij de verkoper zolang de koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang de koper vorderingen van de verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen de vorderingen terzake van boete, renten en kosten. De verkoper is bevoegd de zaken, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de betalingstermijn terug te vorderen. De koper is verplicht de zaken op eerste vordering van de verkoper onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van de koper. De koper stelt de verkoper op eerste verzoek in de gelegenheid de door de verkoper geleverde zaken bij de koper terug te halen.
9.2 De koper is, zo lang hij aan zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht zullen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij een pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de koper zich aan verduistering schuldig zal maken.
Artikel 10. Prijs.
10.1 Alle genoemde prijzen zijn netto exclusief BTW.
10.2 De verkoper heeft het recht de verkoopprijs aan te passen en te verhogen in geval na tijdstip van het sluiten van de overeenkomst nieuwe belastingen en/of heffingen worden ingevoerd, of bestaande belastingen en heffingen worden gewijzigd.
10.3 Tenzij een vaste verkoopprijs is overeengekomen heeft de verkoper het recht om verhoging van de lonen of grondstofprijzen door te berekenen. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, vrachtautokosten, enzovoort, zijn deze gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van de koper.
Artikel 11. Betaling.
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de koper binnen 8 dagen na faktuurdatum het faktuurbedrag te betalen. Het bedrag wordt geacht door de verkoper te zijn ontvangen zodra deze is bijgeschreven op één van verkopers bank- of girorekeningen of in kontanten is overhandigd. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Girale betalingen dienen te geschieden op de wijze als door verkoper op de faktuur of de acceptgirokaart is aangegeven. Indien op de achtste dag na faktuurdatum niet (volledig) is betaald, is de koper vanaf die dag een rente van 2% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd.
11.2 Indien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag in rente niet heeft betaald, is de koper verplicht verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten, bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van euro 100,-. Bij opdrachten boven euro 10.000,- (exclusief BTW) of bij speciale opdrachten dient 50% van de koopprijs bij opdracht te worden voldaan.
11.3 De koper is in verzuim door het eenvoudig doen verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot incassomaatregelen over te gaan eenmaal aanmanen en daarbij een nadere betalingstermijn stellen waarna koper het verschuldigde faktuurbedrag, te vermeerderen met de rente, dient te voldoen, voldoet koper alsnog dan niet, zo is koper verplicht verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van euro 150,-.
11.4 De verkoper heeft het recht vóór iedere levering waarborg voor nakoming van de door de verkoper gestelde betalingsvoorwaarden te vorderen. Wanneer koper in gebreke is gebleven het verschuldigde op de betaaldatum te betalen, of wanneer hij naar het oordeel van de verkoper niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, heeft verkoper het recht alle verdere leveringen onmiddellijk te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank, is uitsluitend de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd.

Kleyn Projectinrichter VOF
Tel. 073 – 8514525